Programi i Transparencës

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.
Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

Kategoria e pagës të titullarit të ZAKPA AB është IIIa

Lista e Shërbimeve* që ofron ZAKPA AB, përfshirë:

Mirëmbajtje të hapësirave publike të Parqeve Arkeologjike Apoloni & Bylis.

1. Mirëmbajtja dhe ndërhyrja e konservimit & restaurimit;
2. Mirëmbajtje të koleksionit të Muzeut Arkeologjik Apoloni;
3. Guida të programuara për grupe mbi 12 vetë.

Aktivitete kulturore & edukative

*Lëshim dokumentacioni/Leje/Autorizime nga Ministria e Kulturës & ZAKPA AB.​

Sunvencione për kategori Sociale të Ndryshme:

0-12 Vjeç: Falas

Nxënës / Studentë: 180 Lekë

12-18 Vjeç: 180 Lekë

Invalidë / Pensionistë: 300 Lekë

Znj. Elona Buzi

parkuarkeologjikapolloni@yahoo.comManastiri i Shën Mërise, Apoloni, Pojan, Fier09:00 – 17:00

• Arkivim Fizik & Digjital për 10 vite
• Foto
• Harta etj.